top of page

ΜΑΘΗΜΑΤΑ • CLASSES

2.PNG

Το μάθημα περιέχει δυναμικές, σύνθετες - τεχνικά και σωματικά - ασκήσεις και συνδυασμούς, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες, στη σαφήνεια και στην ευκρίνεια. Θα δουλέψουμε με ταχύτητα, χώρο, πτώσεις και πηδήματα ως φυσικές ενέργειες. Περνώντας μέσα και έξω από το πάτωμα, ταξιδεύοντας μέσα από αυτό και μαθαίνοντας πως να το χρησιμοποιούμε όταν χορεύουμε, είναι ένας παράγοντας που το μάθημα ενθαρρύνει τον χορευτή να είναι ιδιαίτερα εφευρετικός και παιγνιώδης. Χρησιμοποιώντας χωρική επίγνωση και ευαισθησία, θα δουλέψουμε με ποιότητες κινήσεις. Οι συνδυασμοί και οι οδηγίες θα προκαλέσουν τα ατομικά μας όρια και θα μας προσκαλέσουν να πάμε πέρα από αυτά.

The class involves dynamic, intricate - both technical and physical - exercises and combinations, focusing on details, clarity, and precision. We will work with speed, space, falls, and jumps as natural actions. Moving in and out of the floor, traveling through and learning how to use it when dancing, is a factor that encourages the dancer to be highly inventive and playful. Using spatial awareness and sensitivity, we will work with qualities of movement. Combinations and instructions will challenge our individual limits and invite us to go beyond them.

6.PNG

Τα εναέρια ακροβατικά αποτελούν μια μορφή εκγύμνασης, έκφρασης και δημιουργίας. Το μάθημα μας θα αποτελείται από προθέρμανση και ενδυνάμωση στο έδαφος και στη συνέχεια τεχνική, πτώσεις, πόζες και ροές στο πανί. Θα μάθουμε να ακούμε και να εμπιστευόμαστε το σώμα μας στον αέρα σε θέσεις που δεν έχουμε συνηθίσει, ακόμα και ανάποδα. Το μάθημα απευθύνεται σε κάθε άτομο, ηλικία και σώμα που θέλει να γυμναστει, να εκφραστεί και να παίξει με ένα νέο τρόπο.

Aerial acrobatics constitute a form of training, expression, and creation. Our lesson will consist of warm-up and strengthening on the ground and then move on to technique, falls, poses, and flows on the fabric. We will learn to listen to and trust our body in the air, in positions we are not accustomed to, even upside down. The lesson is aimed at anyone, regardless of age or body, who wants to exercise, express themselves, and play in a new way.

5.PNG

Στο μάθημα του μπαλέτου δίνουμε ύψιστη σημασία στην εκμάθηση της τεχνικής, ενώ παράλληλα η ευημερία σώματος, πνεύματος και ψυχής αποτελούν σημαντικό στόχο για κάθε μαθητή - χορευτή. Στόχος είναι η εκμάθηση του συντονισμού του σώματος, η σωστή τεχνική ικανότητα και η μουσικότητα. Μέσα από το ρεπερτόριο μαθαίνουμε τις διάφορες variations για τη κατάλληλη προετοιμασία των παραστάσεων μας. Παράλληλα είναι σημαντικό η δασκάλα να μεταδίδει πλήθος γνώσεων και εμπειριών στους μαθητές με σκοπό να αποκτήσουν το δικό τους βίωμα μέσω του μπαλέτου, που αποτελεί την ύψιστη μορφή τέχνης του χορού. Στο μάθημα παρέχουμε μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση-εμπειρία, με βασικά θεμέλια να αποτελούν η κατανόηση των βηματισμών του μπαλέτου και η ανάλυση τους. Ο κάθε μαθητής- χορευτής είναι μοναδικός και έπειτα από κάθε μάθημα μπαλέτου θα είναι σε θέση να εξερευνήσει διαφορετικά στοιχεία της τέχνης του.

In the ballet class, we place utmost importance on learning technique, while simultaneously aiming for the well-being of the body, mind, and soul for every student-dancer. The goal is to achieve body coordination, proper technical skill, and musicality. Through the repertoire, we learn various variations to adequately prepare for our performances. At the same time, it is crucial for the instructor to impart a wealth of knowledge and experiences to the students, with the aim of allowing them to develop their own experience through ballet, which is the highest form of the dance art. In the ballet class, we provide a comprehensive education-experience. The foundational principles consist of understanding ballet steps and analyzing them. Each student-dancer is unique, and after every ballet lesson, they will be able to explore different elements of the art.

4.PNG

Το μάθημα είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα και τύπους σώματος, με στόχο την επίτευξη ενός ισχυρότερου και ελεγχόμενου σώματος, με αύξηση του εύρους της κίνησης και της ευελιξίας. Χρησιμοποιούμε την τεχνική Pilates ως μια ιδανική μορφή πλήρους εκγύμνασης του σώματος, καθώς επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ενδοβαθμιαίων μυών και στην ισορρόπηση όλων των μυϊκών ομάδων γύρω από τις αρθρώσεις σε ολόκληρο το σώμα. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το σώμα, προκειμένου να βελτιώσει την ισορροπία και τη συμμετρία, και να αναπτύξει δυνατούς, εύκαμπτους και επιμηκυνμένους μύες, καθώς και μια λειτουργική σπονδυλική στήλη. Με 28 χρόνια εμπειρίας στον αθλητισμό και το χορό, η Ειρήνη ασχολείται με την αποκατάσταση και την αποθεραπεία τραυματισμών, προσαρμόζοντας ασκήσεις και προγράμματα σε κάθε σώμα και ανάγκη.

The class is suitable for all levels and body types, aiming to achieve a stronger and controlled body, while increasing the range of motion and flexibility. We utilize the Pilates technique as an ideal form of comprehensive body conditioning, focusing on strengthening the deep muscles and balancing all muscle groups around the joints throughout the entire body. Our goal is to sensitize the body, enhancing balance and symmetry, and developing strong, flexible, and elongated muscles, as well as a functional spinal column. With 28 years of experience in sports and dance, Eirini specializes in injury rehabilitation and recovery. She tailors exercises and programs to each individual body and need.

bottom of page